Vinarstvo batič

Na kratko | Short

Vipavska dolina je dežela sonca in milega podnebja, ki daje pravo okolje za gojenje žlahtne vinske trte.

The Vipava valley is a land of sunshine and mild climate, which gives the right environment for the cultivation of a noble vine.


Nakup. Buy.

 


Vipavska dolina je dežela sonca in milega podnebja, ki daje pravo okolje za gojenje žlahtne vinske trte. V osrčju Vipavske doline pa ležijo Zalošče, katere so obdane z vinogradi, ki bogatijo njeno lepoto in poudarijo harmonijo z naravo. Zalošče so radoživa zgodba o človekovem veselju, o delu pridnih rok in o ljubezni do vinske trte in žlahtnega vina.
Težko je sprejeti odločitev ali je pri ljudeh v Vipavski dolini bolj pomembna njihova tiha trmoglavost ali navezanost na domačo zemljo, prav tako se je  težko odločiti katera vina bi v pestri ponudbi vin De Adami Zaloščan izbrali. Vina so namreč kakor ljudje: vsako ime ima svojo osebnost in svoj značaj.
Srce ponudbe Zaloščan predstavljajo vrhunska vina de Adami. Uveljavljena blagovna znamka je dobila ime po častitljivem menihu francoskega rodu, ki je 1662. živel v Zaloščah in o katerem se v ustnem izročilu še danes spletajo zanimive zgodbe. In prav spoštovanje stoletnih izkušenj vipavskega vinogradniškega in kletarskega izročila brez dvoma pomeni eno poglavitnih potez vin de Adami. Znanje, sodobne priprave in budno oko dajejo jamstvo za kakovost.
Od leta 1870 so se zamenjale štiri generacije družine Slejko, katere so poskrbele in še skrbijo, da ljubezen do trte ni zamrla. S tem so omogočile, da se je glas o dobrem vinu ponesel daleč na okrog, tudi izven meja Slovenije. Veseli smo, da so naša vina visoko ocenjena, saj nam to daje priznanje za ves naš trudi in spodbudo za nadaljnje delo.

 

Vipava Valley is a land of sunshine and mild climate, which gives the right environment for the cultivation of a noble vine. In the heart of the Vipava valley there are Zalošče, surrounded by vineyards that enrich its beauty and emphasize harmony with nature. Zalosce are a joyful story about human happiness, the hard working people and the love for vines and wine. It is difficult to decide what is more important about people in the Vipava valley; silent stubbornness or attachment to home soil, and at the same time it is difficult to decide which wine to choose from the great collection of de Adami Zalošcan's wines. Wines are like people; each name has its own personality and character. The heart of the Zaloščan offer are definitely top quality de Adami wines. The established trademark was named after the honorable monk of the French descent, who lived in Zalosce in the 1662 and about which interesting stories are still the tradition. Respecting the centuries-old experience of the vineyard and wine cellar of Vipava is undoubtedly one of the main prides of the de Adami wines. Knowledge, modern preparations and control are guarantee of quality. Since 1870, four generations of the Slejko family have been replaced, which they have taken care of and still care that their love for the vine has not diminished. This also enables them to be known even outside Slovenia.